Promocja 10% od zasileń
w systemie lojalnościowym!

Regulamin promocji

 1. Niniejszy regulamin określa zasady na jakich odbywa się Promocja „Z kontem CarBlik myjesz taniej” (zwana dalej „Promocją”).
 2. Organizatorem promocji jest PTN G.Pysz spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Legionów 26/28 lok A-301, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy Bielsko-Biała, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000832287, posiadającą numer NIP 9372727312 oraz numer REGON 385714669 (zwana dalej „Organizator”).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.02.2021 r. i trwa do 31.03.2021 r.
 4. Skorzystanie z Promocji następuje poprzez spełnienie poniższych warunków Promocji w okresie jej trwania:
  1. dokonanie rejestracji w Programie Partnerskim myjni CarBlik – rejestracja dostępna jest pod adresem: https://ewash.pl/carblik/rejestracja. Po dokonaniu rejestracji konto klienta zostaje doładowane jednorazowo kwotą 10 zł na start. Osobom już zarejestrowanym ta kwota nie przysługuje.
  2. zasilenie przez klienta swojego konta CarBlik w Programie Partnerskim myjni CarBlik kwotą nie mniejszą niż 50 zł – skutkuje doładowaniem przez Organizatora konta klienta kwotą równą 20% wpłaty. Zasilenie musi nastąpić za jednym razem (kwota nie może być podzielona na mniejsze przelewy).
  3. w przypadku płatności mniejszych niż 50 zł klient otrzymuje dodatkową kwotę w wysokości 10% wpłaconej sumy.
 5. W okresie trwania promocji klient może skorzystać z Promocji dowolną ilość razy.
 6. Środki wpłacone na konto w Programie Partnerskim myjni CarBlik mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na skorzystanie z usług myjni CarBlik, zlokalizowanej przy ul. Legionów 26/28 w Bielsku-Białej.
 7. Klientowi w zamian za wpłacone na konto przez Organizatora środki nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 8. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 9. Promocja jest skierowana zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych.
 10. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu Programu Partnerskiego CarBlik, opublikowanego na stronie: https://carblik.pl/carblik_regulamin_kont_partnerskich.pdf
 11. Wszystkie reklamacje, które dotyczą Promocji „Z kontem CarBlik myjesz taniej” można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@carblik.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez organizatora.
 12. Przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Promocji odbywać́ się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO.
 13. Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Promocją oraz z Programem Partnerskim Myjni CarBlik.
 14. Klient ma prawo do:
  1. uzyskania informacji dotyczących przetwarzania jego danych;
  2. dostępu do danych;
  3. sprostowania danych;
  4. usuwania danych;
  5. przenoszenia danych;
  6. sprzeciwu.
 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
  2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
  3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
 16. W sytuacji dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://carblik.pl.
 17. Regulamin jest w całości dostępny na stronie https://carblik.pl.